Firma realizuje działania w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, które współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla rynku Chiny

Kwota dofinansowania: 200 000 PLN

Cel projekt: Wprowadzenie na w/w rynki produktów firmy Geopart Spółka z o.o. które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, promocja Firmy, jak i dywersyfikacja sprzedaży na tytułowy rynek

Planowane efekty : Firma w wyniku projektu zyska dostęp do nowych rynków międzynarodowych, a tym samym sieć dystrybucji. Realizacja projektu wpłynie na potencjał i tempo rozwoju Firmy.