Geopart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Wejście Geopart Sp. z o.o. na rynek Chin oraz Wietnamu poprzez udział w targach

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego firmy Geopart Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 641 427,00 zł.